LT  |  EN
E-sveikata

Projekto aprašymas

Nuolat modernėjančios technologijos veržiasi į kasdieninį socialinį- ekonominį gyvenimą turėdamos ir darydamos didelę įtaką jo kokybei. Sveikatos apsaugos sektorius vis labiau tampa priklausomos nuo informacinių ir ryšių technologijų, padedančių plėtoti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Lietuvos Respublikos elektroninės sveikatos sistemos 2009 – 2015 metų plėtros programa parengta siekiant subalansuoti esamas ir naujai atsirandančias informacinių ir ryšių technologijų diegimo galimybes, nacionalines bei globalias tendencijas, artimiausio ir tolimesnio laikotarpio sveikatos apsaugos reikmes taip, kad būtų užtikrinta evoliucinė Lietuvos e. sveikatos sistemos plėtra, nuosekliai gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Svarbią vietą numatytiems pokyčiams socialinėje ir ūkio plėtroje pasiekti užima išplėtota ir visiems prieinama informacinių technologijų (IT) ir elektroninių ryšių (IRT) infrastruktūra bei sparčiai plintančios informacijos teikiamas galimybės įvairiausiose gyvenimo sferose, teikiant viešojo ar privataus sektoriaus paslaugas. Informacinių sistemų sprendimai suteikia plačias galimybes tobulinti sudėtingų struktūrų valdymą, administravimą visuose lygiuose, taupyti pacientų ir personalo darbo laiką, supaprastinti ir optimizuoti statistinę bei buhalterinę apskaitą. IT suteikiamos keitimosi informacija galimybės leidžia komunikuoti su kitomis įstaigomis ir kitose šalyse, konsultuotis, skubiai teikti bei gauti žodinę ir vaizdinę informaciją – visa tai ypatingai svarbu organizuojant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo/gavimo procesą (įstaigų veiklą).

Pagrindinės priežastys, kurios verčia tyrėjus atkreipti dėmesį į e. sveikatos sistemos projektų plėtrą yra globalizacijos tendencijos, bendradarbiavimo būtinybė tarp įvairių šalių sveikatos apsaugos srityje dirbančių institucijų, spartus mokslo bei inovacijų vystymasis, intensyvi informacinių technologijų plėtrapapildomų paslaugų sveikatinimo srityje poreikis ir kt.Elektroninių sveikatos paslaugų valdymas užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų perimamumą ir tęstinumą, per bendrą prieigą prie viešojo sektoriaus informacinių duomenų – e.sveikatos istorijos, registrų ir klasifikatorių.

Projekte planuojama tirti tokias mokslines bei praktines problemas:

Kas lemia efektyvesnį e.sveikatos plėtros procesą?

Koks yra suinteresuotųjų pusių vaidmuo kuriant ir diegiant nacionalinę e sveikatos sistemą?

Kokios yra pagrindinės e.sveikatos plėtros prielaidos ir kliūtys siekiant inovatyvumo ir tvaros sveikatos priežiūros organizavimo procese?

Kokie yra tikėtini pagrindiniai Lietuvos e-sveikatos plėtros iššūkiai artimiausioje ateityje?

Projekto rezultate bus sukurta ir išbandyta mokslo įrodymais paremta integruota e.sveikatos diegimo platforma, įgalinanti visus šio proceso dalyvius įsitraukti ir dalyvauti e sveikatos kūrime ir diegime, kas ženkliai prisidėtų prie sveikatos sistemos tvarumo.

 

Projekto pristatymo prezentacija >>
Pagal projektą ,,E-sveikatos plėtros integruotos tranformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva”
(projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-029)